CST Consulting nabízí řešení problémů s drogami na pracovišti

CST Consulting nově nabízí jako jednu ze služeb pro firmy komplexní Řešení problémů s návykovými látkami na pracovišti. Pokud přemýšlíte o tom, zda je zapotřebí problémy s drogami na pracovišti opravdu řešit, předkládáme Vám jeden z výsledků studie uveřejněné 14. března 2019 Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti. Studie je založena na přesném měření návykových látek (drog) před čistírnami odpadních vod v evropských městech.

U pervitinu vychází výsledek takto (z českých měst se do měření zapojilo Brno a České Budějovice):

Zdroj: EMCDDA, http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis

Celková situace podle poslední Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice vypadá tak, že nějakou nelegální drogu užilo někdy v životě celkem 31,2 % dotázaných ve věkové kategorii 15–64 let (38,4 % mužů a 23,8 % žen). Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (28,6 %), následované extází (5,8 %), halucinogenními houbami (4,7 %), pervitinem (3,3 %) a kokainem (2,4 %). Četnost užití konopných látek v posledních 12 měsících a posledních 30 dnech byla výrazně vyšší u mladých dospělých ve věku 15–34 let (19,3 %, resp. 3,9 %).

Prevalence užívání vybraných nelegálních drog v obecné populaci v posledních 12 měsících – studie Výzkum občanů 2017, v %

Z hlediska vyhodnocení rizik na pracovišti je zajímavé zjištění, že zkušenosti s užitím všech sledovaných nelegálních drog měli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15–34 let (až 2krát vyšší prevalence ve srovnání s obecnou populací ve věku 15–64 let). Při podrobnějším pohledu na užívání drog podle desetiletých věkových skupin se ukázalo, že výrazně vyšší zkušenosti s užitím i aktuální užívání nelegálních drog uváděli respondenti ve věkové skupině 25–34 let, nikoliv respondenti v nejmladší věkové kategorii 15–24 let, jako tomu bylo doposud.

Naše řešení spočívá v zavedení systému prevence, který přináší plný soulad s požadavky zákoníku práce, zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce a v neposlední řadě GDPR.

Sledujte nás na sociálních sítích -> Facebooklinkedin nebo sdílejte článek -> Facebooklinkedin