Dobře zavedený compliance program může právnickou osobu zprostit trestní odpovědnosti

Od ledna 2012 jsou právnické osoby – firmy trestně odpovědné. Díky novele zákona z roku 2016 však mají možnost zprostit se odpovědnosti pod podmínkou, že firma „vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat“ k zabránění spáchání trestného činu. Jde zejm. o efektivní nastavení tzv. compliance management systému, díky němuž se může právnická osoba zprostit trestní odpovědnosti nejen ve vztahu k tuzemskému právu, ale i možným mezinárodním sankcím. Jedná se souhrnně o trestněprávní compliance v oblasti praní špinavých peněz, protikorupční program a financování terorismu, dále o compliance v oblasti pracovního práva, korporační compliance, compliance v souvislosti s pravidly na ochranu hospodářské soutěže a v neposlední řadě GDPR. Více zde.

Pouhé zavedení komplexního compliance programu ale také nestačí, nutná je i jeho pravidelná aktualizace. Zastaralý interní program k zamezení možného protiprávního jednání může negativně ovlivnit celou obchodní korporaci, statutární orgány i vedoucí zaměstnance z hlediska veřejnoprávní i soukromoprávní odpovědnosti. Více zde.

Podle prezidenta Unie obhájců ČR Tomáše Sokola však k vyvinění právnické osoby nestačí mít pouze propracovaný compliance program, ale podstatná je také znalost předpisů zainteresovanými osobami, vynucování této znalosti a pravidelná prokazatelná kontrola této znalosti a dodržování předpisů. Neméně důležitý je i vnitřní kontrolní mechanismus schopný detekovat možné porušení předpisů anebo porušení předpisů a prokazatelná a přiměřená reakce na zjištěná porušení. V praxi to znamená mít „co nejvíce důkazů“, tedy např. zpracovávat záznamy o provedených školeních apod. Více zde.

Sledujte nás na sociálních sítích -> Facebooklinkedin nebo sdílejte článek -> Facebooklinkedin